ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสองสาเหตุหลักคือการมีความต้องการทางด้านผลประโยชน์และมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยการดำเนินการก่อสร้างใดๆ นั้นต้องมีวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ใน สามองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญ ได้แก่

  1. คุณภาพของงาน องค์กรต้องคำนึงถึงเมื่อเริ่มการผลิตแล้วต้องมีการตรวจสอบและพัฒนาในเรื่องของคุณภาพงานอย่างเป็นลำดับแรกเพราะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงเรื่องการใส่ใจในการดำเนินงาน ถ้ารูปแบบงานออกมามีคุณภาพ ลูกค้าก็จะมีการเชื่อใจ แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามแน่นอนว่าไม่ได้มีความสร้างความเชื่อใจอีกต่อไป สิ่งนี้เป็นหน้าเป็นตาให้องค์กรที่ดีที่สุด
  2. ต้นทุน  เมื่อมีการสร้างงานสักชิ้น เราต้องดูในเรื่องการรับงบประมาณทางด้านต้นทุนในการก่อสร้างต้องมีการประเมินราคาที่เหมาะสมในการซื้อวัสดุที่สามารถใช้ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธภาพ มิใช่ใช้แต่ของที่มีต้นทุนต่ำเพื่อให้องค์กรมีกำไรที่มากขึ้น เรื่องต้นทุนนั้นจะเชื่อโยงในเรื่องของคุณภาพของงานได้อย่างดี
  3. ระยะเวลาการก่อสร้าง เมื่อดูสองสิ่งดังกล่าวแล้ว ระยะเวลาต้องมีการคำนซรเรื่องจำนวนความสามารถในการผลิตและระยะเวลาที่จะผลิต เพื่อให้ทันตามใบสั่งงาน และไม่รีบร้องจนเกินไป เรื่องระยะเวลานี้เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนอย่างดีต้องสามารถควบคลุมทั้งด้านปัจจัยภายในตัวองค์กร และตรวจสอบดูสภาพเวลาภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคลุมได้ เช่นสภาพอากาศ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆ จะทำให้การท่อนเวลาการทำงานจะเกิดขึ้น

ในด้านคุณภาพที่ได้จากผู้ออกแบบร่วมกับเจ้าของงานที่กำหนดรูปแบบในการก่อสร้างงานแต่ละครั้ง ส่วนเรื่องต้นทุนจะขึ้นอยู่กับคุณภาพที่งานต้องการ ทั้ง วิธีการก่อสร้าง การจัดการ รวมถึงข้อกำหนดด้านเวลาที่ใช่ในการดำเนินโครงการด้วย

ปัญหานั้นย่อมมีทางเกิดขึ้นจากเป้าหมายและความคิดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เจ้าของกิจการส่วนมากมีความต้องการให้งานของตนมีคุณภาพที่ดีเป็นที่น่าพึ่งพอใจที่สุด และอยากให้งานเสร็จเร็ว แต่ในทางตรงกันข้ามการทำสิ่งนี้เจ้าของกิจการก็ได้ตีกรอบว่าจะต้องอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เกินจากนี้ ซึ่งทางผู้รับเหมาก่อสร้างนี้สิ่งแรกๆที่ดูคือ เรื่องของงบประมาณการการสร้างว่ามีต้นทุนอะไรบ้าง เท่าไร และจะประเมินคุณภาพงานและเวลาอีกทีโดยพยายามเอาให้ต้นทุนที่เหมาะสมและได้กำไรต่อองค์กรมากที่สุด อีกทั้งต้องคำนวณเรื่องเวลาต้องให้มีเวลาการเสร็จที่เหมาะสมทันเวลาไม่งั้นถ้าช้าเกิดการถูกปรับ

จะเห็นได้ว่าทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ผู้ประสานงานที่เป็นฝ่ายวางแผนและคำนวณต่างๆ ต้องมีการประสานงานที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อให้ผลงานออกมากมีคุณภาพ ต้นทุนที่เหมาะสมและเสร็จทันระยะเวลาที่กำหนด  ผู้ควบคุมงานนั้นก็จะได้รับคำสั่งจากองค์กรในเรื่องของการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อีกที่ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในองค์กร